مشاهده مطالب : زهره

سیاره زهره دومین سیاره نزدیک به خورشید و داغ‌ترین سیاره منظومه شمسی است که دمای سطح آن به فراتر از…