مشاهده مطالب : زلزله بم

بافت تاریخی کرمان طی ۲۰ سال گذشته طوری تخریب شده که جز اسکلت نحیف، چیزی از آن باقی نمانده است.…