مشاهده مطالب : تولید قارچ

[ad_1] مهدی رجبی گفت: قیمت کنونی هرکیلو قارچ سرمزرعه ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان است که برحسب کیفیت با نرخ…