مشاهده مطالب : آموزش خودرو

از نخستین روزهای سال 1402، روند تخصیص کارت سوخت به خودروهای صفرکیلومتر تغییر کرد. براین اساس مالکین خودروهای نوشماره یا…