پولدارترین افراد دنیا به تفکیک کشور

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب پولدارترین افراد دنیا به تفکیک کشور مشاهده می کنید
تعداد ثروتمندان آمریکایی و چینی بیشتر از تعداد ثروتمندان سایر کشورهاست.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting