کرونا؛ تذکر و مسئولیتی ملی و جهانی

در سایت وب کنفرانس adobemeeting مطلب کرونا؛ تذکر و مسئولیتی ملی و جهانی مشاهده می کنید
 امروز کرونا یک مشکل جهانی است. ایران و اسپانیا، آلمان و ایتالیا نمی‌شناسد؛ کرونا آمد تا به کشورهای جهان مسئولیت در قبال یک سرنوشت واحد را به صورت جدی تر گوشزد کند.
ممنون بابت بازدید از سایت وب کنفرانس adobemeeting